معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخلاق حرفه اي (professionalism )

رفتار حرفه اي طي دهه اخير بطور ويژه مورد توجه مسئولان آموزش پزشكي قرار گرفته است و به عنوان توانمندي مهم و باارزشي كه بايد آموزش و ارزيابي آن در دوره آموزش پزشكي مورد توجه ويژه قرار گيرد، محسوب مي گردد. پروفشناليسم يكي از توانمندي هاي عمومي ضروري براي كليه افرادي كه در امر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعالند مي باشد و از آنان توقع مي رود كه احترام، دلسوزي، شرافت، پاسخگويي به نياز بيماران و جامعه به نحوي كه آن را به منافع خود ترجيح دهند، مسئوليت پذيري در قبال بيمار، جامعه و حرفه پزشكي و تعهد به ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارتي را در رفتار خود نشان دهند.

پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي تيم مراقبت و درمان را مسئول و متعهد مي كند كه تا با عمل بر اساس استانداردهاي حرفه اي سلامت و رفاه جامعه را ر مركز توجهات خود قرار دهند. امروزه پروفشناليسم به عنوان جزء ضروري و ارزشمند در طرح درس آموزش پزشكي پذيرفته شده و پژوهشها و مقالات فراواني به نحوه آموزش و ارزشيابي آن پرداخته اند.