معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی فسا درمرداد ماه 91با هدف اجرای اهداف استراتژیک وتعامل در تصمیم گیری ها در جهت ارتقاء آموزش دانشکده پزشکی وبا پوشش گروههای بالینی تاسیس گردید.

ازمهمترین اهداف دفترمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ، توانمند سازی اعضاء هیات علمی دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش وتدریس می باشد و برآن است تا با استفاده از پیشرفتهای علمی روز در زمینه یاددهی و یاد گیری، روشهای آموزش و ارزشیابی نوین را بکار گرفته واساتید ودانشجویان نیز با این روشها آشنا سازد.

وظایف مدیر دفتر توسعه:

  • فعالیت درجهت استاندارد سازی آموزش پزشکی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از پزشک عمومی و...
  • عضویت در شورای مدیران گروه های آموزش پایه و بالینی
  • نظارت بر فعالیت های دفتر توسعه
  • نظارت براجرای روشهای نوین آموزشی
  • همکاری درطرح ادغام
  • انجام ارزشیابی درونی و بالینی
  • ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشگاه
  • هدایت و نظارت برعملکرد استاد مشاور و راهنما
  • برگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتید