معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه های  استعدادهای درخشان در سال 88 

برگزاری گارگاه های ذیل:

 1. کارگاه EKG
 2. کارگاه  HIV/AIDS
 3. کارگاه Scientific Writing
 4. کارگاه Spss
 5. کارگاه روش های مطالعه ویادگیری(کارگاه حسن استقبال)
 6. تهیه پمفلت و مجموعه آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با دفتر استعدادهای درخشان
 7.  خرید کتب پزشکی و آموزشی
 8.  بررسی شرایط دانشجویان استعدادهای درخشان و مطابقت با آیین نامه های وزارتی
 9.  حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان  با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی
 10.  کمک هزینه های تحصیلی و بن کتاب
 11.  برگزاری جلسه معارفه ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان در سال جدید
 12.  تشکیل ماهانه جلسات هماهنگی استعدادهای درخشان
 13.  شرکت دانشجویان در کنگره های داخلی
 14.  پخش فیلم اموزشی در زمینه آموزش پزشکی خصوصا" دانشجویان بالینی