معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 در تاریخ 96/8/17جلسه هم اندیشی معاونت آموزشی و شورای صنفی با تشکل ها، کانون ها، انجمن ها و کمیته های دانشجویی با حضور معاون محترم آموزشی دکتر غلام پور و اعضای تشکل های یاد شده در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دکتر غلام پور  این نکته را بیان نمودند که" جهت پیشبرد اهداف آموزشی به افراد نخبه ای همچون شما نیاز است." سپس آقای نعمتی دبیر کل شورای صنفی دانشگاه هدف از این جلسه را بررسی مشکلات آموزشی تشکل ها و کمک به رفع این مشکلات خواند.سپس دبیران هر تشکل خود را معرفی کرده و به صحبت پیرو مشکلات خود پرداختند.