معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

پیرو نشست ریاست محترم دانشگاه حناب آقاي دكتر عسكري با دانشجویان استعداد درخشان ودستور موکد ایشان ، دانشجویان مذكور می توانند از اینترنت با حجم دانلود نامحدود استفاده نمایند.