معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بسمه تعالی

از آنجایی که رشته کودکان برای پزشکان عمومی فارغ التحصیل  و در دوران طرح  با توجه به تعداد بالای بیماران مراجعه کننده از اهمیت خاصی  برخوردار است و دانستن تشخیص صحیح ودرمان بیماریهای آن واجب می باشد در اين راستا دکتر سید حمید رضا نورصادقی متخصص کودکان و نوزادان  در بخش اطفال جهت افزایش آموزش دانشجویان واينترن های بخش اقدام به تشکیل گروهی درشبکه تلگرام كرده اند.. .این گروه حدود 110 عضو دارد وتا کنون حدود 28 Case ومطلب کاربردی در آن  ارائه شده است .

از موارد مطرح شده در آن شامل :

1-جدول دوزهای داروهای رایج در درمانگاه

2-Erythema nodosum

3 R11;انواع furmula

4 R11; craniosynostosis  image

5   -fanconi   anemia

6 R11;intussusception

7 R11;deudonal atresia

8 -lupus neonatal

9 -sturge R11;weber

    10 - cullulitis

11 -Erysiples 

12 - ACSدر SCA

13 - Hirschsprung

14 - scabias

15 - Lissencephaly

16 - Lyme disease

17 -TEN

18 - Erythema infectiusum

19 R11; TORCH

20 - Kerion

21 - Fever & neutropemia

22 - VACTERL

23 - Poland syndrome

24 - CPR of neonatal

25 - Rickets

26 - Roseals