معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي مي رساند :مهلت ارسال فرآيند هاي آموزشي به جشنواره آموزشي شهيد مطهري  تا تاريخ 12/11/1393 تمديد شد. لطفاً فرآيند هاي خود را به مركز EDC تحويل نمائيد.