معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كلاس IELTS، ويR05;ژه اعضاي محترم هيات علمي و كارمندان برگزار مي گردد. مبلغ ثبت نام 1200000، يك ميليون و دويست هزار ريال ميباشد. لطفاً فيش  خود را به حساب درآمد اختصاصي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي فسا به شماره 4349889774 واريز نماييد و يك نسخه از آن را تحويل واحد EDC نمائيد.