معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسابا عنايت به ذات اقدس الهي-ثبت نام اولين دوره كلاس هاي آمادگي آزمون IELTS، آغاز گرديده است. متقاضيان ثبت نام فيش واريزي خود را به مركز مطالعات و آموزش پزشكي واقع در ساختمان الحاقي تحويل نمايند. هزينه ثبت نام دانشجويان عادي فقط هفتاد هزار تومان و دانشجويان نخبگان پنجاه هزار تومان. در صورت تكميل ظرفيت كلاس ها از هفته دوم مهر ماه 1393 آغاز ميگردد. زمان و مكان برگزاري متعاقباً اعلام ميگردد.
شماره حساب درآمد هاي اختصاصي معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشكي فسا جهت واريز به يكي از شعب بانك ملت: 4349889774