معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانلود برنامه امتحانی نيمسال تابستان 93-92

دانلود برنامه كلاسي نيمسال تابستان 93-92 

دروس ارائه شده نيمسال تابستان 93-92

درس

رشته

تعداد واحد

بیوشیمی 1

پزشکی

2

فیزیولوژی 2

پزشکی

4

ایمنی شناسی

پزشکی

2

قارچ و انگل شناسی

پزشکی

2.5

زبان تخصصی 1

پزشکی

3

زبان تخصصی 2

پزشکی

3

بیوشیمی عمومي

علوم آزمایشگاهی

3

ایمنی شناسی

علوم آزمایشگاهی

3

زبان عمومی

پرستاری

3

جنین شناسی

پزشکی

2

زبان عمومی

اتاق عمل

3

زبان عمومی

هوشبری

3

فیزیولوژی( 2 )

هوشبری

2

زبان تخصصی

کاردانی فوریت های پزشکی

1

آناتومی

هوشبری

2

آناتومی

اتاق عمل

2