معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

احكام افزايش ضريب فوق العاده جذب اعضاي محترم هيأت علمي براساس مصوبه ي هيأت امنا از تاريخ 24/11/1391 صادر گرديد.

براساس بخشنامه شماره ي 2065/209/د مورخ 1/7/1392 امتياز فوق العاده ايثارگري فرزندان شاهد از تاريخ 1/1/1391 به 1550 امتياز افزايش يافت. براين اساس احكام مربوط به فرزندان محترم شهدا از تاريخ فوق الذكر در مديريت منابع انساني صادر گرديد .

جهت اطلاع بيشتر از مفاد بخشنامه به صفحه ي مديريت منابع انساني مراجعه نماييد.