معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون درون دانشگاهي هفتمين المپياد علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در حيطه استدلال باليني روز شنبه مورخه 13/4/1394 با حضور دانشجويان مقاطع باليني برگزار گرديد.