معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با معرفی سی دانشگاه کشور که در میان یک درصد دانشگاه های برتر و دارای بیشترین میزان اثرگذاری در دنیا بوده اند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در میان دانشگاه های علوم پزشکی برتر در این رتبه بندی، پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی جای گرفت.

به گزارش خبرنگار وب دار در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ از میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که یک سوم دانشگاه های برتر کشور در این حوزه را تشکیل می دهند، به ترتیب رتبه های نخست مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی اصفهان بوده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، موسسه پاستور ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان و بقیه الله (عج)در رده بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی در یک درصد برتر دنیا رتبه بندی شده اند.

در میان دانشگاه های جامع کشور نیز نام 12دانشگاه از جمله دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه و سمنان مطرح شده است، همچنین برترین دانشگاه های صنعتی کشور که در زمره یک درصد دانشگاه های برتر دنیا رده بندی شده اند، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علم صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی بابل و صنعتی شیراز بوده اند.

دانشگاه های نامبرده بر اساس تعداد استنادهایی که در 10 سال گذشته دریافت کرده اند، انتخاب شده اند و این فهرست به صورت دو ماه یکبار روزآمد شده است، به صورتی که با ارزیابی مرتب دانشگاه ها، در صورت عدم کسب حد نصاب امتیاز، حذف شده اند.

بر همین اساس برای انتخاب موثرترین ها، تمامی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آنها مشخص و رده بندی شده و در گام بعدی یک درصد برتر که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده، انتخاب و معرفی می شوند که با تلاش های ایرانیان برای حفظ و ارتقای مرجعیت علمی در دنیا، نام سی دانشگاه بزرگ کشور در این فهرست می درخشد.