معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون درون دانشگاهی المپیاد دانشجویی در حیطه فلسفه پزشکی برگزار گردید و نفرات اول تا سوم این حیطه مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:

1-خانم فاطمه خدابخشی
2-آقای محمدسعید غلامی
3-آقای عباس شاهی