معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه  آموزشی آشنایی با نحوه طراحی  وآزمونهای concept mapبا همکاری مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی شیراز جهت اساتید واعضای هیات علمی برگزار گردید.