معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه بررسي طرح درس و سؤالات پايان ترم گروه زبان              مورخ 3/2/1393 با حضور معاون آموزش- جناب آقاي دكتر كوهپايه، مديرگروه بخش زبان-جناب آقاي آوند و مسئول ارزشيابي، سركار خانم شهيدي در دفتر معاونت آموزش برگزار گرديد.
در اين جلسه سؤالات پايان ترم گروه زبان از لحاظ ساختاري، ميزان مطابقت با طرح درس گروه و رعايت كردن هر سه سطح تاكسونومي بررسي گرديد. مقرر گرديد مشابه همين جلسه با اعضاي هيات علمي گروه زبان در بخش زبان نيز برگزار گردد.