معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دومين كارگاه المپياد شاخه علوم پايه مورخ چهارشنبه، 3/2/93 ساعت 11:30 در سالن حكمت 1 برگزار گرديد. مدرس كارگاه جناب آقاي استاد منصوري بودند.