معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولين گارگاه المپياد شاخه علوم پايه مورخ چهارشنبه 27/1/1393  ساعت 12 در سالن حكمت 1 با حضور جناب آقاي منصوري مدرس كارگاه و دانشجويان اين حوزه برگزار گرديد.