معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دومين كارگاه المپياد شاخه مديريت مورخ شنبه 23/1/1393 با حضور جناب آقاي دكتر عسكري و دانشجويان اين حوزه در سالن نحوي دانشگاه علوم پزشكي فسا برگزار گرديد.