معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولين كارگاه المپياد شاخه مديريت مورخ شنبه 7/12/1392 با حضور سركار خانم دكتر قاسمي و دانشجويان اين حوزه در سالن حكمت 1 برگزار گرديد.