معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگاه آموزشي روش صحيح DRESSING در دونوبت برگزار گرديد.
نوبت اول با حضور تمامي استيودنت هاي جراحي، ارتوپدي و زنان  در تاريخ 7/12/92 ، ساعت 4-1 عصر و نوبت دوم با حضور تمامي اينترن هاي جراحي عمومي، ارتوپدي،  يورولوژي و زنان در تاريخ 14/12/92، ساعت 16-13در سالن كنفرانس بخش اطفال برگزار گرديد. مدرس محترم كارگاه جناب آقاي خداكرمي بودند.