معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کنگره آزمایشگاه و بالین، دومین جشنواره دانشجویی را با هدف تقدیر از دانشجویان برتر گروه های مرتبط پزشکی-آزمایشگاهی در مقاطع مختلف، برگزار مینمایند تا شاید گامی در جهت ارج نهادن به تلاش های دانشجویان فرهیخته کشور بردارند.
ورود به سایت کنگره: کلیک www.6thclc.ir