معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نفر از دانشجویان این دانشگاه با استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون درمقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

1-فهیمه شکوهی               تکنولوژی گردش خون شهید رجایی تهران

2-صفوراریاضی فر           ژنتیک شیراز

3-سکینه جعفری               پرستاری شیراز

4-زهرا اسدآبادی             پرستاری شیراز

 

 

شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون

دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشد.

شایان ذکر است براي مقطع كارشناسي ارشد دانشجو ميتواند حداكثر 2 رشته/محل را به عنوان اولويتهاي انتخابي خود تعيين نمايد.