معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت آموزشی جهت فرآهم آوردن زمینه ی ارتقاء آموزشی اعضاء هیئت علمی بالینی در تمام زمینه های آموزشی پزشکی مجموعه سی دی  up to date شامل آخرین مقالات معتبر که شامل تمام زیر شاخه های پزشکی شامل داخلی ، جراحی،زنان ،اطفال ،پوست و... می باشد را تهیه و بین مدیرگروه های بالینی توزیع گردید.مقرر گردید این نرم افزار بر روی رایانه بخش نصب گرددپزشکان با کمک این مجموعه می توانند پاسخ بسیاری از سوالات خود و بیماران خود را بیابند