معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جهت استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع مذکور حتما باید حداقل دو سال سابقه ی کار بالینی با مدرک کارشناسی در بخش های بیمارستانی داشته باشید. این مطلب را دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه ای به کلیه معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام کرده است. جهت اطلاع از جزئیات این نامه ادامه مطلب را بخوانید.