معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

                    images21                                                                                                                

مراحل دفاع از پایان نامه

                                                دستورالعمل ها

نحوه تدوین و نگارش پایان نامه        

الگوی نگارش پایان نامه فارسی      

الگوی متن روی جلد پایان نامه      

نمونه الگوی متن روی جلد پایان نامه      

الگوی صفحه عنوان داخل پایان نامه

الگوی صفحه عنوان انگلیسی

الگوی صفحه پشت جلد به زبان انگلیسی

نمونه صفحه پشت جلد به زبان انگلیسی