معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

                                                                                                                parastar1

   darbare                                                                                                                          tarikhche

                                درباره گروه                                                                                                                                                 تاریخچه گروه

                                                                                                                                          barname tosee

                                                                                  برنامه توسعه 5-3 ساله گروه

  barname                                                                                      korikolom

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           tajhizat

                                                                                                                                                                مرکز پراتیک

liste daneshjoian                                                                                                                               chideman doros

             معرفی دانشجویان                                                                                                                                        چیدمان دروس

                                                                                                                               azaie heiat elmi

                                                                                                                             معرفی مدیر گروه و اعضای هیئت علمی