معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

  1. ophtalmology.pdf
  2. pap smear.pdf

  3. otoscopy.pdf
  4. respiratory_exam.pdf
  5. intradermal_injection.pdf
  6. abdominal pain.pdf
  7. abg.pdf