معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

یكي از رويدادهاي مهم آموزش پزشكي، همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري است كه هر ساله مصادف با بزرگداشت روز استاد برگزار ميگردد. لذا از تمامي اعضاي محترم هيئت علمي درخواست مي گردد  فرآيندهاي آموزشي خويش در حيطه هاي مختلف جشنواره آموزشي شهيد مطهري را حداكثر تا 30 آذر ماه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) تحویل دهند. لازم به ذكر است تاريخ فوق الذكر به هيچ وجه قايل تمديد نخواهد بود.

 

 حيطه هاي دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري:

aicongoli.gifتدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
aicongoli.gif
ياددهي و يادگيري

aicongoli.gif ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيئت علمي و برنامه)
aicongoli.gif مديريت و رهبري آموزشي
aicongoli.gif يادگيري الكترونيكي
aicongoli.gifطراحي و توليد محصولات آموزشي

 

فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشكي

فرم ارسال خلاصه فرآيند دهمين جشنواره شهيد مطهري