معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

فعالیت های نوآورانه EDC

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ادغام در علوم پزشکی به عنوان یکی از موضوعات جدید در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح گردیده است. ادغام یا در هم آمیختن موضوعات درسی، سازماندهی مواد آموزشی به منظور برقراری رابطه میان آن‌ها و یکپارچه نمودن مطالبی است که اغلب به صورت جداگانه آموزش داده می‌شود. با توجه به اهمیت ادغام در دروس پزشکی و نقش آن در ارتقای آموزش پزشکی عمومی و منسجم‌تر شدن فهم و یادگیری دروس، دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد طرح ادغام را در رشته های بیوشیمی،آناتومی، میکروب شناسی، فیزیولوژی، بافت شناسی، جنین شناسی و فیزیک پزشکی به مرحله اجرا در آورد. اهداف این طرح شامل موارد زیر می باشد:

  1. تعیین مناسبت ادغام عمودی با شرایط دانشگاه علوم پزشکی فسا
  2. تعیین رشته های مناسب برای ادغام عمودی
  3. تعیین فرآیندهای اجرایی موضوعات مناسب انتخاب شده برای ادغام عمودی
  4. تعییین طرح ارزشیابی برای هر یک از مداخلات انتخاب شده
  5. آموزش کاربردی علوم پایه
  6. ایجاد علاقه و انگیزه بیشتر در دانشجویان