معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شورای مرکزی:

 

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

 

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

 

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

 

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

 

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناسی

 

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

 

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

 

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

 

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

 

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

 

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

 

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

 

دکترخانی: استادیار گروه پرستاری

 

خانم غلامی: کارشناس ارگونومی

 

خانم لیلا صفار:کارشناس میکروب شناسی و کارشناس ایمنی و حفاظت

 

اعضاء کمیته سلامت:

 

رئیس کمیته سلامت:دکتر رضایی

 

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

 

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

 

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

 

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

 

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناس

 

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

 

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

 

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

 

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

 

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

 

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

 

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

 

خانم غلامی کارشناس ارگونومی

 

خانم لیلا صفار: کارشناس میکروب شناسی و کارشناس ایمنی و حفاظت

 

اعضاء تیم اورژانس:

 

ریاست:دکتر مهدی یاراحمدی

 

خانم لیلا آزادی-  آقای قاسم سرسبز-  آقای کریم زاده- خانم جرجانی- خانم شمس- خانم دهقان- خانم بخشی زاده - خانم آوند-- خانم خیاط زاده- خانم زینلی- آقای مهندس میرزایی- آقای هادی پور- آقای فاموری- آقای مهندس توسل-  آقای کاظمی- آقای کوهی

 

اعضاءکمیته علمی:

 

دکتر کوهپایه:استادیار گروه فارماکولوژی

 

دکتر نجفی پور: استادیار گروه ویروس شناسی

 

دکتر عبداللهی: استادیارگروه باکتری شناسی

 

مهندس وردیان: استادیار گروه فیزیک پزشکی

 

دکتر افسریان:استادیار گروه قارچ شناسی

 

دکتر آغولی:استادیار گروه انگل شناسی

 

دکتر عطاءاللهی :استادیار بخش ایمنی شناسی

 

دکتر قنبری: استادیار بیوتکنولوژی

 

دکتر نوروزی:استادیار گروه بیوشیمی بالینی

 

دکتر ماکولاتی دانشیار گروه آناتومی

 

دکتر جوانمردی: استادیار فیزیولوژی

 

دکتر میلادپور استادیار گروه بیوشیمی و مسئول شورای مرکزی کمیته

 

دکتر توسلی:استادیار پاتولوژی

 

دکتر فریدونی:استادیار گروه پرستاری

 

اعضای کمیته بحران:

 

ریاست:دکترمحمد شکوهیان

 

مدیریت داخلی:مهدی رضائیان

 

مدیرامور عمومی:مهندس شهرام زحمتکش

 

دبیر کمیته بحران: فاضل ادهمی

 

مسئول مدیریت خطر:مجتبی فاموری

 

کارشناس:نیما شیدایی

 

ناظر فنی:آرش اطلسی

 

سوپروایزر آموزشی: رزیتا بخشی زاده

 

کارشناس بهبود کیفیت: فیروزه آوند

 

مسئول تاسیسات: مهندس مهدی

 

مترون :قاسم سرسبز