معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولین جلسه کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در تاریخ 2 اردیبهشت ماه  با حضور مدیر EDC سرکار خانم دکتر کریمی و اعضای دانشجویی این کمیته  در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. جناب آقای علی صادقی مزیدی در این جلسه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

اعضای کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به شرح ذیل می باشد:

آقای امیررضا فرهمند ، آقای علی صادقی مزیدی، آقای علی نعمتی، آقای معین اسکندری نژاد ، آقای محمد عدلو ، آقای علی ایزدی، خانم فروغ مختاری، خانم زینب توکلی، خانم عرفانه فتاح