معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه آموزشی " دانش پژوهی آموزشی " در تاریخ 96/12/08 با حضور دکتر خالقی ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم توسعه، آموزش، پژوهش ، بهداشت و اعضای محترم هیئت علمی ( علوم پایه و بالینی) توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن نحوی برگزار شد.

مباحث علمی این کارگاه توسط دکتر جهانشیر عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه گردید.