معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

روز پنج شنبه مورخه 96/12/3 اعضا محترم بورد تخصصی مهندسی بهداشت محیط آقایان دکتر ملکوتیان و دکتر احرامپوش ، ارزیابی های اولیه را از امکانات و تجهیزات بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت تاسیس رشته مهندسی بهداشت محیط ا به عمل آوردند.