معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه آموزشی " چگونه یک کارگاه موفق برگزار کنیم " در تاریخ 96/11/28 ویژه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش در سالن نحوی برگزار گردید.

مباحث عمده مورد بحث در این کارگاه عبارت بودند از: سبک های آموزشی در یادگیری، بررسی سبک یادگیری کلب، کارگروهی تکمیل پرسشنامه سبک یادگیری کلب، طراحی آموزشی برای کارگاه و کارگروهی طراحی یک کارگاه آموزشی به همراه چند فیلم آموزشی در این زمینهبود  که توسط سرکار خانم احرام پوش کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارائه شد.