معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا


معاونت آموزشی با همکاری edc دانشگاه با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات  علمی در زمینه  آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریسوارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی باشد،11 نفر از اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی را به هفدهمين دوره فلوشيپ يك ماهه آموزش علوم پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خردادماه اعزام نمود.

با توجه به استقبال اساتید وتاثیر مثبت این دوره یکماهه فلوشیپ آموزش پزشکی دردیدگاه اساتید نسبت به مقوله آموزش ، معاونت آموزشی در دوره های آینده نسبت به معرفی افراد متقاضی اقدام خواهد نمود.

افراد متقاضی جهت درخواست به واحد EDC مراجعه نمایند.