معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

رسالت و چشم انداز

چشم انداز معاونت آموزشی:

ما برآنیم تا با توکل بر خدا همواره سازمانی پیشرو، الگو، نواندیش و کیفیت محور در تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه بهداشت و درمان کشور بوده و در ارائه مطلوب ترین خدمات آموزشی و سیاست گذاری آموزشی یکی از دانشگاه های پیشرو در کلان منطقه پنج و نوآور و دارای تعامل سازنده در میان سایر دانشگاه های همتراز کشور باشیم.