معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

کمیته مرجع سوانح و حوادث

کمیته مرجع سوانح و حوادث  ( Accident prevention and Control)

دکتر علی خانی جیحونی-دکتر نجفی گلیانی– دکتر سمیه معتضدیان- مهندس عبداله رئیسی – دکتر مجتبی فرجام - دکتر ژیلا فریدونی – آقای پژمان باقری – دکتر فرهود نیکویی – دکتر راحله ثابت سروستانی -  دکتر سهراب نجفی پور - دکتر سیاوش معتضدیان – دکتر محمد جمالی –دکتر فرشاد حیدر نژاد -  خانم دکترزهرا مسروری –  دکتر علی اصغر خالقی –  مهندس عبدالله عزیزی – مهندس منوچهرجوکاران – دکتر حسن جمشیدی – آقای جلال پادام – سرگرد صادقی – خانم آبادی

کمیته مرجع سوانح و حوادث فروردین 95

کمیته مرجع سوانح و حوادث آذر95

کمیته مرجع سوانح و حوادث بهمن 95

کمیته مرجع سوانح و حوادث فروردین  96

صورتجلسه کمیته مرجع سوانح و حوادث خرداد 96