معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مرکز توسعه دانش کاربردی

اعضای کمیته

اعضای کمیته مرکز توسعه دانش کاربردی دکتر سهراب نجفی پور - دکتر سید امین کوهپایه - آقای پژمان باقری   ..................              ........................     ....................              .........................................              ...................      ...

کمیته مرجع بیماری های واگیر

کمیته مرجع بیماری های واگیر         کمیته مرجع بیماریهای عفونی  Infectious Diseases دکتر سهراب نجفی پور -دکتر سید علا کاظمینی – دکتر محمود آغولی –– دکتر علیرضا توسلی – دکتر جلال کریمی – دکتر محمد اکراهی – دکتر  میترا یزدانی سروستانی– دکتر زهره پور منتصری - مهندس رئیسی – آقای پژمان ...