معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مرکز توسعه دانش کاربردی

تشکیل مرکز توسعه دانش کاربردی

Applied Knowledge Development Center

با توجه به سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغي ا زسوي مقام معظم رهبري مبتنی برتوسعه کيفي وکمي نظام آموزش علوم پزشکي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني برنيازهای جامعه، پاسخگو وعادلانه ومتناسب بانيازهای مناطق مختلف کشور و ازآنجاکه دانشگاههای علوم پزشکي علاوه برفعاليتهای علمي وپژوهشي وتربيت نيروی انساني ماموريت ارائه خدمات سلامتي وپايش و ديدباني وضعيت سلامت منطقه تحت پوشش خودرادارند، و با عنایت به بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی بویژه بسته آموزش پاسخگو وعدالت محور و ناظر به سیاست های نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت و گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت ، خروجی مورد انتظار از آموزش دانشگاههای علوم پزشکی، برنامه های آموزشی منطبق با نیازهای جامعه به خدمات حوزه سلامت می باشد.

واحدهای سازماني وزارت بهداشت درشهرستانها شبکه های بهداشتي، درماني هستند که زيرنظردانشگاه علوم پزشکي مربوطه فعاليت مينمايند و عملکرد بسيارخوبي دربهبودشاخصهای بهداشتي وپايش سطح بهداشت وسلامت مردم دراقصي نقاط کشورداشته اند. باتوجه به تغييرات اجتماعي و فرهنگي وافزايش سطح سواد جامعه و تغييرات درالگوی بيماريها، مشخصات دموگرافيك وگذارجمعيتي وشيوه های نوين زندگي لازم است تغييراتي درسطح تعامل معاونت های مختلف دانشگاه منجمله آموزشی ، بهداشتی، پژوهشی و درمانی بمنظور روزآمدسازی و کارآمدی عملکرد آنهادرحفظو ارتقای سلامت و پايش شاخصهای سلامت ايجاد شود.

جهت استفاده موثرتر از بدنه کارشناسی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه برای ارائه پیشنهادات کلان درحوزه بهداشت و درمان و آموزش دانشگاه و ایجاد عزم واراده ای جدی دربخشهای ستادی واجرايي حوزه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه و بانگاه همه جانبه به موضوعات نسبت به تاسیس مرکز توسعه دانش کاربردی و کمیته های مرجع جهت پايش وارزيابي و رصد وضعيت بهداشت و درمان بیماریهای شایع و معضلات دامنگیر سلامت ناحیه جغرافیایی تحت پوشش وتعيين ميزان دستيابي به اهداف اسنادبالادستي بهداشت و سلامت کشوروارائه گزارش سالانه به هیات رئیسه دانشگاه اقدام گردید. این مرکز و کمیته های مرجع زیر مجموعه آن، بیماریهای واگیر و غیر واگیر و معضلات و چالشهای بهداشت و درمان شهرستان را پوشش می دهند. بیماریهای هپاتیت ویروسی ، ایدز، عفونت های بیمارستانی، سل، تب مالت، آنفلونزا، بیماری های گوارشی ، اسهال های عفونی، سالک، بیماریهای منتقله از راه جنسی، اعتیاد، دیابت، فشار خون، سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، چاقی، بیماری های روانی ، سکته مغزی و ... از جمله این موارد می توانند باشند. با تشکیل این کمیته ها که متشکل از اعضای هیات علمی متخصص و کارشناسان زبده حیطه مورد نظر است نسبت به ارزیابی های دوره ای وضیعت شیوع ، نحوه خدمات رسانی ، تاثیر اقدامات انجام شده، پاسخگویی به تغییرات الگوی بیماری، و ... اقدام نموده و ضمن اینکه وضعیت موجود ناحیه جغرافیایی زیر پوشش را تحت نظارت حداکثری بدنه کارشناسی دانشگاه قرار می دهند با پیشنهادات به موقع نسبت به مقابله با چالش های پیش رو اقدام می نمایند. از جمله این پیشنهادات را می توان به ارائه خدمات موثرتر با توجه به تغییراتی که در پتانسیل دانشگاه با حضور اعضای هیات علمی جدید بوجود می آید اشاره نمود که در حیطه های تشخیص، درمان ، بهداشت ، پژوهش و خرید تجهیزات و تخصیص منابع خود را نشان خواهد داد.

در انجام این طرح معاونت بهداشتی، درمانی ، پژوهشی و آموزشی بصورت فعالانه در ایجاد این کمیته ها و انتقال اطلاعات مورد نیاز همکاری می نمایند.

از دیگر اهداف تشکیل این کمیته ها عبارت است از:

1-      استفاده از پتانسیل های علوم پایه در حل معضلات بهداشتی درمانی

2-      استفاده هماهنگ و متمرکز از توان کارشناسی دانشگاه در این کمیته ها

3-      تقویت تعامل علمی بین قسمت های مختلف دانشگاه

4-      انسجام بخشي وتقويت يکپارچگي درسياست گذاری ونظارت بر چالش های بهداشتی درمانی بیماریهای شایع و معضلات سلامت

5-      تحول درنگرشها و روشها و محتواهای آموزشي،  بهداشتی و درمانی براساس بررسی های این کمیته ها

6-      بالابردن توان مديريت منابع انساني وارتقای صلاحيت علمي وحرفهای اعضای هیات علمی

7-      ايجاد،راه اندازی وتجهيز آزمايشگاه کاربردی دردانشگاهها بر اساس نیاز و پیشنهاد این کمیته ها

8-      توليدبرنامه ها وکوريکولومهای موردنيازمنطقه با توجه عميق وعلمي به امکانات و ويژگيهای منطقه جغرافيايي

9-      ارتقای همکاریهاو هماهنگيهای قسمت های مختلف دانشگاه با هدف هم افزايي توان عملياتي آنها

10-  توسعه ظرفيتهای آموزشي ،جامع نگری،دورانديشي،کل گرايي، کيفيت گرايي

11-  انجام پژوهشهای باليني واپيدميولوژيك با اولویت جغرافیای سلامت منطقه

12-  طراحي الگوی گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی متناسب باحوزه های اولويتدار،اوضاع اقليمي ونيازهای شهرستان

13-  ارتقای فرایند تصمیم گیری دانشگاه با استفاده از خروجی مرکز توسعه دانش کاربردی و کمیته های مرجع

کمیته های مرجع زیر نظر مرکزتوسعه دانش کاربردی فعالیت خواهند کرد . امور اجرایی هر کمیته مرجع توسط دبیر کمیته مرجع پیگیری خواهد شد که توسط مرکزتوسعه دانش کاربردی از اعضای هر کمیته مرجع انتخاب می گردد. اعضای مرکزتوسعه دانش کاربردی شامل دبیران کمیته های مرجع و شش نفر انتصابی از طرف رئیس دانشگاه خواهد بود. اولویت های کاری هر کمیته مرجع در اولین جلسات هر کمیته مرجع مشخص خواهد شد و به مرکزتوسعه دانش کاربردی جهت تصویب پیشنهاد می گردد. تغییر اولویت های کاری هر کمیته مرجع منوط به تصویب در کمیته مرجع و مرکزتوسعه دانش کاربردی می باشد. کمیته های مرجع جلسات ماهیانه برگزار خواند نمود و به مرکزتوسعه دانش کاربردی گزارش خواهند کرد. مرکزتوسعه دانش کاربردی بصورت دو ماهیانه جلسه خواهد داشت و به هیات رئیسه دانشگاه گزارش خواهد نمود. هیات رئیسه دانشگاه هر شش ماه جلسه اختصاصی خواهد داشت و در مورد گزارشات مرکز توسعه دانش کاربردی تصمیم گیری خواهد نمود. این زمان بندی ها در موارد اورژانسی تغییر خواهد نمود. اعضای هر کمیته مرجع به تناسب حیطه کاری و وجود متخصصین مربوطه ترکیبی از اعضای هیات علمی پایه – بالینی و کارشناسان بهداشت و درمان خواهد بود و به پیشنهاد مرکزتوسعه دانش کاربردی انتخاب می گردند. تغییر اعضای کمیته های مرجع در مرکزتوسعه دانش کاربردی و تغییر اعضای انتصابی مرکزتوسعه دانش کاربردی در هیات رئیسه دانشگاه انجام می پذیرد.

وظیفه اصلی کمیته ها ی مرجع پایش بیماریها و معضلات سلامت اولویت بندی شده در سطح ناحیه تحت پوشش با توجه به آمار ثبتی معاونت های بهداشتی – درمانی و پژوهش های صورت گرفته می باشد. کمیته های مرجع در مورد این بیماری ها و معضلات و در راستای تهیه نقشه راه پس از پایش اولیه و بررسی های میدانی اهدافی را تعیین می نمایند و جهت رسیدن به این اهداف راهکار هایی را پیشنهاد می کنند این اهداف و راهکارها در مرکزتوسعه دانش کاربردی و هیات رئیسه دانشگاه مصوب خواهد شد ودر فواصل زمانی تعیین شده ارزیابی های کمی و کیفی صورت خواهد گرفت، و بازخورد متناسب با آن به قسمت های ذیربط داده خواهد شد. با توجه به این بررسی ها در صورت لزوم تغییراتی در کاریکلوم آموزشی و رویکرد های عملیاتی معاونت های مختلف دانشگاه پیشنهاد خواهد شد، تا پس از تصویب در مراحع ذیصلاح مربوطه اجرایی گردد. انتظار است پس از گذشت چند سال از تشکیل این کمیته ها تصویری واضح از وضعیت جغرافیای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در حوزه های اولویت بندی شده بدست آید. که مقدمه تصمیم گیری مبتنی بر شواهد برای مدیریت دانشگاه در حیطه های آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی و پشتیبانی خواهد بود . در انتها شش کمیته اصلی با نام های ذیل و اولویتهای پیشنهادی ذکر شده تشکیل گردد.

1-      کمیته مرجع بیماری های غیر واگیر( دیابت – چاقی – بیماری های قلبی عروقی – سرطان – تغذیه و...)

2-      کمیته مرجع سلامت روان ( اعتیاد – خودکشی – افسردگی و سایر بیماری های شایع روان تنی و...)

3-      کمیته مرجع بیماری های ویروسی ( ایدز – هپاتیت های ویروسی – آنفلونزا _ واکسیناسیون بیماری های ویروسی و...)

4-      کمیته مرجع بیماری های عفونی غیر ویروسی ( سل – تب مالت- مقاومت های آنتی بیوتیکی – عفونت های بیمارستانی و .. )

5-      کمیته مرجع سوانح و حوادث ( تصادفات موتوری – نزاع ها - ...)

6-      کمیته مرجع ارزیابی و پایش (تنظیم برنامه راهبردی کمیته ها – پایش دوره ای مصوبات کمیته ها – ارائه بازخورد به کمیته های مرجع و مرکز توسعه دانش کاربردی)

پس از تصویب نهایی فرایند ها و پیشنهادات کمیته های مرجع در مرکز توسعه دانش کاربردی و سرانجام هیات رئیسه دانشگاه، کمیته های مربوطه به عنوان صاحبان فرایند بر نحوه اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد و کمیته مرجع ارزیابی و پایش نتایج این مداخلات را بصورت ارزیابی بیرونی پایش خواهد نمود.

در راستای افزایش هماهنگی های بین بخشی جهت کارکرد مناسب تر مرکزتوسعه دانش کاربردی تفاهم نامه ای جهت تسهیل دسترسی به اهداف مرکزتوسعه دانش کاربردی بین معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی به امضا رسید. و همچنین مقرر شد طرح پایلوت متوقف کردن بیماری ایدز بر اساس اهداف 90-90-90 جهت اجرا در دانشگاه علوم پزشکی فسا با جدیت از طرف معاونت های بهداشتی و آموزشی پیگیری گردد.موزشی و رویکرد های معاونت های مختلف دانشگاه پیشنهاد خواهد شد. اميداست با توفيقات خداوند متعال ومساعدتهای همکاران دربخشهای مختلف دانشگاه، بااجرايي شدن اين کمیته ها، گام کوچکي درتوسعه هدفمند بخش سلامت درشهرستان برداشته شود.