معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دکتر حسینی پور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تقدیر و تشکر از خدمات جناب آقای دکتر جوانمردی در مدت تصدی مدیریت تحصیلات تکمیلی و دکتر عطااللهی در طول تصدی مدیریت آموزش مجازی ، طی احکام جداگانه ای دکتر آرش گودرزی را به عنوان مشاور معاون آموزشی، دکتر محمود اصانلو را به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی و دکتر مریم زحمتکشان را به سمت مدیر آموزش مجازی منصوب نمودند.