معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کوروناراهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کورونابر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی)نگارش دوم . ویراست اول(

متن پیش رو نخستین ویراسته از نگارش دستورعمل تلفیقی طب جدید و طب ایرانی در برابر همه گیری ویروس کورونا در ایران است که توسط دفترمتن پیش رو نخستین ویراسته از نگارش دستورعمل تلفیقی طب جدید و طب ایرانی در برابر همه گیری ویروس کورونا در ایران است که توسط دفترطب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و با همکاری بنیاد ملی طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران تهیه و تنظیم شده است و مبنای آن شواهدپزشکی، منابع طب ایرانی و طب نوین، تجربه های بالینی و گزارش های منتشرشده می باشد.

هرگونه تبدیل این محتوا به شکل های تصویری، صوتی، گرافیکی که منجر به تغییر متن یا جزءبرداری از آن شود، بدون اجازه دفتر طب ایرانی و مکملوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز نیست.

 

 

 

پیوست ها:

Corona - COVID 19 Edition 1 - Version 2 Final 11.12.98.pdf حجم فایل:1.30 مگابایت