معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دفتر توسعه آموزش  دانشکده پزشکی روز شنبه 23 شهریور 98 اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي با مشارکت اساتید دانشکده نمود. شناسنامه كامل دروس ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي مي بايست قبل از شروع نيمسال ارائه دروس تدوين، تصويب و به دانشجويان اطلاع رساني گردد. این مهم بر عهده اساتید گروه های آموزشي (اعم از اعضاي هيأت علمي و مدرسان حق التدريس) می باشد و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها موظف هستند قبل از شروع هر نيمسال كارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي را برگزار نمایند. در این کارگاه آموزشی خانم ها دکتر مریم کاظمی و الهام احرام پوش و آقای دکتر محسن گوهری نیا به ارائه مطالب آموزشی پرداختند و در پایان هر مبحث به سوالات حضار پاسخ داده شد