معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

از سلسله کارگاه­های توانمندسازی اعضای هیئت علمی در روز یکشنبه مورخه 24 شهریور ماه کارگاه "بازخوردهای فرایند اساتید مشاور در ایجاد وحدت رویه آموزشی" برگزار شد. در این کارگاه ابتدا دکتر اوصانلو (استادیار نانوفناوری پزشکی و مسئول اساتید مشاور آموزشی دانشگاه) آخرین تغییرات آیین­نامه اساتید مشاور را تشریح کردند. سپس بازخوردهای اخذ شده از دانشجویان در خصوص سیستم آموزشی دانشگاه معرفی گردید.

در ادامه سرکار خانم دکتر کریمی (مسئول واحد توسعه آموزش پزشکی EDC) به توصیف مسائل مطرح شده پرداختند و از بین بازخوردهای ذکر شده 4 مسئله برای بحث گروهی به شرکت کنندگان معرفی شد. سپس راهکارهای پیشنهادی اعضای محترم هیئت علمی برای رفع معضلات مذکور قرائت شده و مهمترین راهکارها در صورتجلسه ثبت گردید. مقرر است تا راهکارهای مذکور در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و به صورت بخشنامه به اساتید ابلاغ گردند.

در پایان جناب آقای دکتر نقدی (معاون دانشجویی-فرهنگی) به تشریح عملکرد حوزه تحت پوشش خویش پرداختند و اعضای محترم هیئت علمی را به حضور پررنگ­تر در عرصه مسائل فرهنگی ترغیب نمودند.