معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه آموزشی مدیریت یادگیری نوید روز دو شنبه 25 شهریورماه در سالن آموزش مجازی برگزار خواهد شد. اهداف کارگاه به شرح زیر می باشد:

بستر الکترونیکی ارتباط استاد و دانشجو

ارائه محتوا و منابع آموزش الکترونیکی

ارزیابی الکترونیکی دانشجو

پیگیری فرایند یادگیری دانشجو

تهیه گزارش عملکرد یکایک دانشجویان