معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ 22 آبان 97 با حضور معاون محترم آموزشی و مدیران محترم گروه های آموزشی در سالن نحوی دانشگاه برگزار شد.

دستور جلسه بررسی و تصویب آیین نامه نظارت بر آزمون های دانشگاه، آیین نامه داخلی جشنواره مطهری و همچنین معادل سازی واحدهای تدریسی هر گروه آموزشی بود.

خروجی جلسه شامل تاکید معاون محترم آموزشی بر عدالت در آموزش و نیاز به همکاری و همدلی تمام اعضای هیئت علمی و کارشناسان محترم جهت افزایش کیفیت عملکرد و بازده کاری و همچنین تصویب آیین نامه های مذکور بعد از اعمال پیشنهادات اعضای محترم شورا و لزوم تشکیل کمیته نظارت بر آزمون های دانشگاه بود.