معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

فعالیت های نوآورانه EDC

دانشجویی

مرکز مطالعات وتوسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد به منظور حفظ وپایش اطلاعات دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه ،در طول تحصیل ،وزمان فراغت از تحصیل ، اقدام به طراحی واجرای یک مطالعه ی کوهورت نماید.

اهداف:

  1. پایش تاثیرات آموزش برروی توانایی‌هایی چون استدلال بالینی،تفکر نقادانه ،هوش اجتماعی و...
  2. پایش تغییرات ایجاد شده در دیدگاه‌های شغلی ،انگیزه ،وشناخت دانشجویان از مسئولیت‌های آینده در اجتماع
  3. ایجاد بانک اطلاعاتی متشکل از برخی شاخص‌های قابل مطالعه در طول زمان به منظور استفاده در طرح‌های پژوهشی
  4. پایش تاثیر زندگی دانشجویی وخوابگاهی برشاخص‌های جسمی وروانی
  5. پایش تاثیر تغذیه ی دانشجویی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک  دانشجویان