معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر و کارکنان

فرم ها

فرم ها فرم تمدید سنوات دستورالعمل ها نحوه تدوین و نگارش پایان نامه         الگوی نگارش پایان نامه فارسی       الگوی متن روی جلد پایان نامه       نمونه الگوی متن روی جلد پایان نامه       الگوی صفحه عنوان داخل پایان نامه الگوی صفحه عنوان انگلیسی الگوی ...

فرآیند دفاع از پایان نامه

فرآیند دفاع از پایان نامه                                                                                                                                      مراحل دفاع از پایان نامه                                                 دستورالعمل ها نحوه تدوین و نگارش پایان نامه  ...

فرآیند ثبت پروپوزال

فرآیند ثبت پروپوزال فرایند ثبت و دفاع از پروپوزال فرم تصویب عنوان پایان نامه فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه