معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر و کارکنان

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 ff6tg6czekk3jd

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کاظم جوانمردی 

سمت اجرایی: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی

شماره تماس داخلی: 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فن آوری نوین

drmahmody

نام و نام خانوادگی :دکتر شیرین محمودی

سمت اجرایی : مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مرتبه علمی: استاد یار

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (PHD ) بیوتکنولوژی پزشکی

شماره تماس داخلی : 2381

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا نیکروز

سمت اجرایی : مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

مرتبه علمی: استاد یار

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری

شماره تماس :53318075-071 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

نام و نام خانوادگی : معصومه شکوهی

سمت اجرایی :کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شماره تماس داخلی:2448 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : آمنه عسکری زاده

سمت اجرایی :کارشناس آموزش 

شماره تماس داخلی:2225