معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر و کارکنان

اعضا شورای تحصیلات تکمیلی

- دکتر کاظم جوانمردی                              مدیر تحصیلات تکمیلی

- خانم آمنه عسکری زاده                             کارشناس آموزش

- خانم معصومه شکوهی                             کارشناس تحصیلات تکمیلی