معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی رشته ها

 bio3

Biotechnology

darbare                                                                                                                                                            tarikhche

                   درباره گروه                                                                                                                                                     تاریخچه گروه

                                                                                                                            barname tosee

                                                                                                                                             برنامه توسعه 5-3 ساله گروه

barname                                                                                                                                                  korikolom

                                                                                                                                azaie heiat elmi

                                                                                                                             معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

                                                                                                                                     دکتر اکبر فرجاد فر

                                                                                                                                     دکتر علی قنبری اسد

                                                                                                                   دکتر ناهید مرتضوی

  دکتر شیرین محمودی                                                                                                                   

 

liste daneshjoian                                                                                                                                        chideman doros

                    معرفی دانشجویان                                                                                                                                                                        چیدمان دروس

                                                                                                                                    tajhizat

                                                                                                                                                         امکانات آزمایشگاهی